เบอร์โทร/ติดต่อภายใน
     
เบอร์แฟกซ์ 02 4635554
     
สำนักปลัดเทศบาล 02 4625028
- หัวหน้าสำนัก   102
- งานการเจ้าหน้าที่   103
- ธุรการสำนัก   104
     
งานทะเบียน 02 4635555
- งานทะเบียน   106
งานเทศกิจ   105
     
กองคลัง 02 4627096
- ผอ.กองคลัง   124
- ธุรการ   123
     
กองการศึกษา 02 4634841
- ผอ.กองการศึกษา   130
- ธุรการ   129
     
กองสาธารณสุขฯ 02 4635552
- ผอ.กองสาธารณสุขฯ   128
- ธุรการ   127
     
กองสวัสดิการฯ 02 4637579
- ธุรการ   121
กองวิชาการฯ   120
     
กองช่าง 02 4634842
- ผอ.กองช่าง   126
- ธุรการ   125