ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลเมืองพระประแดง
    ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปล่อยโคมลอยและการจุดพลุและดอกไม้ไฟช่วงเทศกาลลอยกระทง 2561 และ เทศกาลปีใหม่ 2562
ประกาศ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศ ขอความร่วมมือคัดแยกขยะมูลฝอยจากครัวเรือนก่อนนำไปทิ้ง
กำหนดการจัดงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2562
ประกาศ หลักเกณฑ์การประกวดนางสงกรานต์ งานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2562
ประกาศ หลักเกณฑ์การประกวดหนุ่มลอยชายงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2562
ใบสมัครเข้าประกวดนางสงกรานต์ งานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2562
ใบสมัครเข้าประกวดหนุ่มลอยชาย งานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2562
ประกาศ การจัดการแข่งขันเรือยาว การแข่งขันเซปักตะกร้อ งานประเพณีแข่งเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2562
ประกาศ ระเบียบกติกาการแข่งขันเรือยาว งานประเพณีแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2562
ประกาศ ระเบียบกติกาการแข่งขันเซปักตะกร้อ งานประเพณีแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2562
ประกาศ หลักเกณฑ์การประกวดประดิษฐ์กระทงความคิด ประจำปี 2562
ประกาศ หลักเกณฑ์การประกวดประดิษฐ์กระทงเจิม ประจำปี 2562
ประกาศ หลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยนพมาศ งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562
ประกาศ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 เพื่อรับเบี้ยปีงบประมาณพ.ศ.2564
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปโรงเรียนในสังกัดเทศบาลระหว่าง3-28 ก.พ.63
ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่นๆ ในการติดต่อราชการ
ประกาศ รับสมัครบุุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง
ประกาศ รับสมัครบุุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประกาศ รับสมัครบุุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพระประแดง
ประกาศ หลักเกณฑ์การประกวดประดิษฐ์กระทงความคิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563
ประกาศ หลักเกณฑ์การประกวดประดิษฐ์กระทงเจิมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563
ประกาศ หลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยนพมาศงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563
ใบสมัครประกวดหนูน้อยนพมาศงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563
ใบสมัครประกวดประดิษฐ์กระทงความคิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563
ใบสมัครประกวดประดิษฐ์กระทงเจิมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ
ประกาศ รายชื่อบุคคลที่ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งธุรการ
   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ภาษีโรงเรือนและภาษีที่ดิน
ภาษีบำรุงท้องถิ่น
ภาษีป้าย
ประกาศ จ้างเหมาออกแบบและตกแต่งรถเพื่อเข้าร่วมงานสงกรานต์ ประจำปี 2561
ประกาศ ประกวดจ้างเหมาออกแบบและตกแต่งเพื่อเข้าร่วมขบวนแห่งานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ปี 2561
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 16 รายการ
ประกาศ ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ LED จำนวน 165 จุด
ประกาศ งานจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ
ประกาศ โครงการปรับปรุงผิวถนน
ประกาศ ออกแบบและตกแต่งรถสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2562
ประกาศ ประกวดราคาซื้อจอแสดงภาพประชาสัมพันธ์ LED FULL Color พร้อมอุปกรณ์ควบคุม(E-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว ชนิดเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 3 เครื่อง
ประกาศ จ้างเหมาขุดลอกท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาล
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกท่อระบายน้ำ
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานคนเมืองริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ประกาศ แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมากำจัดขยะโดยการฝังกลบ
ประกาศ โครงการ้จางเหมาติดตั้งทุ่นลอยน้ำบริเวณหน้าลานคนเมืองนครเขื่อนขันธ์
ประกาศ ประกวดราคาซื้อโคมไฟส่องสว่าง(Balloon lighting)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมอุปกรณ์และปูพื้นภายในเขตเทศบาล
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะและลานกีฬาอเนกประสงค์
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาล
   เอกสารวิชาการ
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม ฉบับที่1
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม ฉบับที่2
ประกาศ ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศ ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศ ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประกาศ ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศ ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562