ข้อมูลเทศบาล
ประวัติและความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สารจากนายกเทศมนตรี
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหารงาน
บทบาทและหน้าที่
อำนาจหน้าที่
ผู้บริหาร
คณะผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
 
บริการประชาชน
การแจ้งเกิด
การแจ้งตาย
การแจ้งย้ายที่อยู่
งานบัตรประชาชน
ห้องสมุด
ศูนย์ออกกำลังกาย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
สถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า
โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม
โรงเรียนเทศบาลวัดแค
 
สถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนำ
ป้อมแผลงไฟฟ้า
ลานคนเมือง
 
เอกสารหน่วยงานราชการ
 
คู่มือประชาชน
 
Webbord
 
กระทู้สนทนา
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน